BACK

Klub přátel Řecka 1995 - 2000


   Ustavujicí schůze občanského sdružení přátel a milovníků všeho řeckého pod jménem Klub přátel Řecka (KPŘ) se konala již 11. 5. 1995, takže v roce 2000 slavil klub své pětileté trvání. Zakládajících 31 členů spojila myšlenka podílet se na prohlubování vztahů mezi Českou republikou a Helénskou republikou vlastní drobnou, každodenní činností na poli obecně kulturním. Časem přibyly další desítky řádných členů a desítky příznivců, podílejících se na práci klubu. Podle jeho stanov, registrovaných na MV ČR dne 17.7.1995 pod č. II/s-OS/1-27705-95-R, je základním posláním klubu udržování národního povědomí řeckého etnika žijícího v ČR a podpora kulturních a jiných projektů vedoucích k vzájemnému poznávání obou národních kultur, české a řecké. Do čela výboru klubu byla zvolena pracovnice ČSAV v oboru makromolekulární chemie, svým srdcem však zapálená helénistka Lidie Kopecká, soudní překladatelka a tlumočnice novořeckého jazyka. Její neohraničený přístup ke světu přivedl klub ke spolupráci s Řeckou Obcí v Praze a s pražskou pobočkou Společnosti přátel N. Kazantzakise se sídlem v Basileji tak úzkou, že jejich výbory pořádaly společné schůzky a chystaly společné akce.
   Nejpočetněji navštěvovanými jsou samozřejmě pravidelné večery řeckých tanců, které přitahují hudbou pražské skupiny Akropolis i české vyznavače tradičních řeckých kolových tanců. Řecké večery jsou v případě oslav státních svátků Helénské republiky a Kyperské republiky spojeny s vystoupením tanečního souboru řecké mládeže. Soubor je podporován ve své činnosti příspěvkem KPŘ na řecké kroje. Vede jej členka Řecké Obce v Praze Olga Pataridu. Soubor je znám i v zahraničí, vystupoval v Polsku, NSR, velké úspěchy sklízí na domácích festivalech národních menšin v České republice. Magistrát hl. m. Prahy přidělil KPŘ v roce 1998 dotaci 25.000,- Kč na činnost dětského tanečního souboru.
   Pro zachování národního povědomí řecké diaspory je prvořadá péče o novořecký jazyk. Pro tento účel byla založena již v roce 1995 knihovna, pojmenovaná na Knihovnu Řecké Obce v Praze a Klubu přátel Řecka. Prvé knihy dostala knihovna do vínku od současných řeckých autorů, které oslovila při své návštěvě Řecka prof. Růžena Dostálová. Muzeum Nikose Kazantzakise na Krétě věnovalo knihovně souborné dílo N. Kazantzakise, athénské nakladatelství KASTANIOTIS věnovalo knihovně třicítku titulů, paní J. Xanthouli obohatila knihovnu o díla Jannise Xanthoulise. Dary dalších příznivců a vlastní nákupy řecké literatury, překladů českých děl do novořečtiny a děl se vztahem k Řecku rozšířily fond na stovky svazků, z nichž je 700 již katalogizovaných. Knihovnu obětavě budují a vedou členky výboru KPŘ Mgr. A. Botu, vedoucí knihovny a Mgr. G. Zerva, pokladník knihovny. Věnují svůj čas knihovně bezplatně, navíc jí obě přispěly vedle jiných mecenášů darem finančním. Díky pochopení Státní jazykové školy má knihovna prozatímní sídlo v Praze 1, Spálená ul. 33, zájemcům je přístupna každé pondělí od 16.00 do 18.00.
   V roce 1996 byly uskutečněny ve spolupráci s Řeckou obcí v Praze oslava Nového roku, spojená s krájením pity, návštěva divadelního představení (Oidipus vladař), promítání 2 filmů, pět přednášek, setkání se spisovatelem Vojtěchem Zamarovským ve spolupráci se Slovenskou obcí, návštěva festivalu Řeckých obcí v Jeseníku, večer k oslavě státního svátku Kyperské republiky, řecké taneční večery v Edenu, pořad věnovaný řecké lidové písni Theodorakise a Chadzitakise, videoprojekce v rámci akce "Poznáváme Řecko" věnovaná byzantské Mystře s úvodní přednáškou prof. Dostálové a vánoční večírek 21.12.1996 v Edenu.
   V roce 1997 pokračovala spolupráce s ŘO na přípravě řeckých tanečních večerů, 3.5.1997 v Domě Barikádníků, dalších pak v divadelním sále Domovina 27.9., 25.1O., 29.11., 20.12. Poslední večírek roku 1997 se konal za přítomnosti řecké televize, která natočila vystoupení řeckého pěveckého a tanečního souboru mládeže z Prahy pro silvestrovský program v Řecku a silvestrovské pozdravy účastníků. KPŘ uspořádala 17. května 1997 pro své členy výlet do Litomyšle, spojený s návštěvou zámku a s účastí na zahájení výstavy antického umění. Dne 22. května 1997 pořádala promítání diapozitivů o Rhodu s průvodním slovem Dr. Dufkové z Národního muzea v Praze. Členové KPŘ se zúčastnili setkání spisovatelů a autorských čtení při příležitosti knižního veletrhu v Praze, zejména autorského čtení řeckého spisovatele Dimitrise Nollase 28.6.1997 a večerního setkání s ním v síni Mánes. Dne 9.10.1997 oslavili spolu s ŘO svátek Kyperské republiky v místnostech kina Ponrepo. Na tomto oblíbeném místě řeckých setkání byl pak 18.10.1997 promítnut film Alexis Zorbas při příležitosti 40. výročí úmrtí V. Kazantzakise, 3O.11.1997 oslaven řecký svátek OXI. a 29.11.1997 uspořádán program Společnosti přátel N. Kazantzakise. V červnu 1997 pojal klub úmysl vydávat - místo dosavadního billtenu - společně s Řeckou Obcí v Praze časopis Dialogos v řeckém a českém znění. Dnes nabyl tento časopis podobu internetové stránky, vydávané toliko Klubem přátel Řecka, neboť Řecká Obec má vlastní časopis Kalimera.
   Nový rok 1998 uvítali členové KPŘ a ŘO 24. ledna 1998 tradičním krájením pity Kopsimo pitas v Edenu, souběžně s tanečním večerem. Sem byly přeneseny všechny řecké taneční večery roku 1998, v jejichž organisování se střídal KPŘ s ŘO, které by však nebyly možné bez příspěvků na pronájem sálu od řeckých podnikatelů v Praze. Pozvánky na řecký večer 26.9.1998 byly zaslány též na adresu řeckých studentů v Praze. Další řecký taneční večer se konal 31.10.1998. Do řeckého večera 28.11.1998 bylo zařazeno vystoupení dětského tanečního souboru v nových krojích, pořízených s přispěním KPŘ. Malé kroje darovala ŘO dětskému tanečnímu souboru Gorgona v Krnově. Dne 9.12.1998 jsme prožili vánoční řecký taneční večer, pořádaný družně KPŘ a ŘO. Dne 26.března 1998 proběhla oficiální část oslavy řeckého národního svátku v kryptě v Resslově ulici s úvodním slovem předsedy Řecké Obce v Praze I. Zgafase, přednesem básní řeckými dětmi a referátem J. Tzannetaki o Rigasi Fereovi. Řecký taneční večer věnovaný oslavě řeckého národního svátku uspořádala organisačně ŘO 28.3.1998 v Edenu. Členové KPŘ, ŘO a SPNK měli příležitost vyslechnout dne 27.4.1998 koncert řecké zpěvačky Saviny Iannatu. Do roku 1998 spadalo padesáté výročí příchodu řeckých dětí do Československa, které bylo připomenuto setkáním v Šilheřovicích, v místě jednoho z posledních domovů řeckých dětí v českých zemích. Proběhlo dne 23.5.1998, za účasti oficiálních hostů. Program vhodně doplnil prodej vzpomínkové publikace Děti bouře od L. Papadopula. Dne 3.10.1998 proběhla oslava kyperského státního svátku v Ponrepu, uspořádaná KPŘ a ŘO. Dne 29.10.1998 oslava řeckého svátku Ochi, zajišťována ŘO.
   Oslava nového roku 1999 Kopsimo pitas se uskutečnila tentokráte v taverně Hellas, Moskevská ul. 56 dne 16.1.1999. Taneční večery 3O.1.1999, 20.2.1999, 20.3.1999, 17.4.1999, 22.5.1999, 25.9.1999, 23.10.1999, 20.11.1999 a 18.12.1999 byly naplánovány z ekonomických důvodů do Kulturního domu Vltavská. Dubnový večer nemohl být vůbec uskutečněn, neboť KPŘ chyběly prostředky. KPŘ se musel soustředit na finančně méně náročné akce, na promítání videokazety o životě a díle N. Kazantzakise 6.2.1999 v Ponrepu, na literární večer, věnovaný poesii Kavafise, pořádaný ve spolupráci s PEN - Klubem, na promítání videokazety o lordu Byronovi 13.3.1999 v Ponrepu, na oslavu řeckého státního svátku v kryptě v Resslově ul. dne 26.3.1999 s vystoupením tanečního souboru řecké mládeže. Na poslední společné výborové schůzi 5.5.1999 vzal klub na vědomí, že proti dosavadním společným výborovým schůzím KPŘ, ŘO a SPNK budou výborové schůze jednotlivých organizací probíhat samostatně, za účasti zástupce druhých organizací. Dne 1.10.1999 proběhla oslava kyperského státního svátku, dne 22.10.1999 oslava řeckého státního svátku Ochi.
   Ne všechny zmíněné záměry z roku 1999 se podařilo uskutečnit, v březnu 2000 ještě uvedla předsedkyně klubu večer Kavafisovy poezie, připravený A. Kotovou, pak činnost výboru pro nemoc jeho členů polevila. Rok 2000 vůbec nebyl pro Klub přátel Řecka rokem příznivým. Drtivou byla zpráva o úmrtí jeho předsedkyně Lidie Kopecké 2.9.2000. Bude nám velmi scházet, až se sejdeme na příští klubovní akci, z nichž nejbližší je večer s poesií Jorgose Seferise a přednáškou prof. R. Dostálové o jeho díle, doplněný kytarou a zpěvem Jannise Kapnistise a piánem Kiriakose Kiriaku 9.12.2000.


Mgr. Anthula Botu
28. 11. 2000

BACK