BACK

Zpráva o činnosti Klubu přátel Řecka v období 2001-2002
aneb
Jak jsme se činili

      Valná hromada Klubu přátel Řecka dne 1.2.2001 provedla volbu nového výboru klubu, zvoleni byli Mgr. G. Zerva, Mgr. A. Botu, Ing. B. Sajdl, M. Žídková a I. Věříšová. Do dozorčí rady klubu byli zvoleni A. Kotová, PhDr. M. Přikrylová a Mgr. M. Roubíček. Nový výbor se pustil s chutí do práce. Práce výboru, která je vidět navenek kulturními akcemi KPŘ, se trvale prolínala s mravenčí prací povahy úřední. Na své první schůzi dne 8.2.2001 projednal výbor obsah stanov a předal text stanov k návrhům na jejich úpravu či doplnění Mgr. M. Roubíčkovi a Mgr. M. Konečnému. Tohoto člena na návrh Mgr. G. Zervy přizval výbor k práci a k účasti na schůzích výboru bez hlasovacího práva. Výbor se zabýval budoucím pronájmem zděděného bytu, který jako sídlo klubu je značně odlehlý a hledáním sídla v centru Prahy. Pro pronájem odsouhlasil vyklízení bytu kromě nábytkových kusů vhodných k pronájmu. Mgr. G. Zerva projednala s účinkujícími uskutečnění večera řecké lidové písně v rámci Řeckých dnů v Praze, připravila na březen maškarní bál pro děti Řecké obce a KPŘ. KPŘ zakoupil čokolády a sladkosti pro vítěze i ostatní účastníky a výzdobu sálu. V soutěži o nejlepší masku obdržely děti od řeckého sponzora poukázku na pohoštění v ceně 250,-, 200,- a 150,- Kč. Na druhé schůzi dne 22.2.2001 přibyl výboru nový úkol, příprava zájezdu do místa pobytu N. Kazantzakise, do Božího Daru, spolu se členy SPNK a ŘO v Praze. Dne 5.3.2001 výbor projednal přípravu vzpomínky na osvobození Řecka, spojenou s výstavkou knih věnovaných řeckému protitureckému povstání. Schůze výboru 22.3.2001 vyslechla zprávu o internetové stránce KPŘ, na níž zatím nikdo z členů nedodal příspěvky. Porovnáme-li to se skutečností koncem roku 2002, můžeme s potěšením říci, že stránka www.dialogos-kpr.cz je živou a hlavně čtenou. Na schůzi 26.4.2001 byla přijata radostná informace o dotaci MZV na projektované akce. Výbor přijal návrh G. Zervy na vydání CD s textem o vývoji řecké lidové písně. Schůzka 10.5.2001 probrala připravenost zájezdu do Božího Daru, na kterém měla být Pamětní síni N. Kazantzakise předána busta tohoto spisovatele, vytvořená řeckým sochařem N. Armutidisem. Vyslechla zprávu o prvních ohlasech na internetovou stránku klubu v zahraničí. Dar N. Armutidise - busta N. Kazantzakise - byl předán klubem 19.5.2001 muzeu v Božím Daru. Třebaže účastníky zájezdu přivítalo Krušnohoří nevlídným počasím, návštěva Božího Daru a po něm Karlových Varů, místa památného pobytem a školní docházkou řeckých dětí, byla krásným zážitkem. Schůzka výboru 14.6.2001 za přítomnosti předsedy dozorčí rady a dalších členů KPŘ byla silně obsazena, bohužel přijala zprávu o resignaci G. Zervy na členství ve výboru pro její zaneprázdněnost a I. Věříšové pro chystaný odjezd do zahraničí. Na organisační práce byl přizván M. Konečný, aby činnost KPŘ nebyla oslavena. Mgr. G. Zerva oznámila výboru slibnou zprávu, že projednala vydání CD s lidovou řeckou písní s hudebníky a zpěvačkou a získala kontakt na nahrávací studio. Sdělila též radostnou zvěst, že KPŘ má z chystaného vydání kapesního česko-řeckého a řecko-českého slovníku obdržet z autorského práva po L. Kopecké 30.000,- Kč. K 1. výročí úmrtí první předsedkyně KPŘ Mgr. Lidie Kopecké se ujali M. Konečný a A. Botu vlastními sílami úpravy pietního místa, obroušení dubového kříže a jeho nového natření bezbarvým lakem, sejmutí mosazné desky a její opětné upevnění po doplnění data úmrtí L. Kopecké, výsadbu nových květin, aby ušetřili náklady na zadání práce dodavatelské firmě. Po prázdninách, za nichž se mnozí členové KPŘ rozjíždějí na dovolenou do Řecka, se výbor sešel již ve zmíněném oslabení 25.9.2001. Projednal obsah přiznání k dani dědické z pozůstalosti po Lidii Kopecké a obsah přiznání k dani darovací, vypracovaných členem KPŘ M. Konečným a pověřil členku výboru A. Botu, aby podala daňové přiznání u Finančního úřadu pro Prahu 6 a spolu s M. Konečným podala žádost o zápis zděděné nemovitosti ve prospěch KPŘ u Katastrálního úřadu Praha - město v Praze 8. Výbor též projednal text dopisu s oznámením o vstupu do Společenství vlastníků bytů v Praze 6. Schůzka 27.9.2001 se již mohla věnovat věcem neúředním, přípravě pozvánky na film řeckého režiséra G. Agatoniadise a na řecký taneční večer 20.10.2001, konaný Řeckou obcí v hotelu Pyramida v Praze 6, probrala plánovaný listopadový večer poesie a hudby k 90. výročí narození řeckého básníka O. Elytise. Musela však 14.10.2001 konstatovat, že návštěva premiéry filmu je toliko na pozvánky, účast zvaných za KPŘ zajistila Mgr. G. Zerva. Náhradou výbor projednal přípravu setkání členů na filmovém představení v kině Konvikt-Ponrepo dne 27.10.2001, tentokráte krátkého snímku řecké režisérky, natočeného v Praze, s českými herci, s názvem Kalná řeka. Setkání bylo připomínkou řeckého státního svátku OCHI, připadajícího na 28. říjen. Slavnostní nálada večera byla spojena s ochutnávkou řeckých vín a oliv. Schůzka výboru 9.11.2001 připravila pozvánku na 17.11.2001, kdy byla uskutečněna v klubovně ŘO v Krakovské 22 přednáška PhDr. Beaty Lejtnarové Život a dílo Alexandrose Papadiamantise, pořádaná KPŘ a na 24.11.2001, kdy byl řecký taneční večer s oslavou státního svátku Helénské republiky, pořádaný ŘO v Praze. Na prosinec byl chystán G. Zervou mikulášský večer pro řecké děti. Výbor uvítal informaci G. Zervy o úmyslu bývalé členky výboru I. Věříšové vrátit se k práci ve výboru, neboť zbývalo dojednat řadu úkolů souvisejících s dědictvím po L. Kopecké, jako byl převod vlastnictví k cenným papírům, přihláška k odběru elektřiny a plynu na jméno klubu, likvidace movitých věcí, které KPŘ nemůže převzít do trvalé evidence a inventarisace a pod. Příští schůze výboru měla být pokud možno též za účasti Mgr. G. Zervy k projednání prosincové akce KPŘ a zajištění nahrávky řecké lidové písně řádnými smlouvami se studiem, výrobcem nosičů a účinkujícími a ošetřením autorských práv. Schůzka výboru 23.11.2001 projednala písemnou informaci G. Zervy o přípravě večera 8.12.2001 - přednášky, o přípravě mikulášského večera pro řecké děti 15.12.2001 a též o práci na vydání CD. Výbor se rozhodl pořádat mikulášský večer spolu s Řeckou obcí v Praze, jako tomu bylo v minulosti, kdy se konala i společná zasedání výborů KPŘ, ŘO a SPNK v Praze. Mgr. G. Zerva zajišťovala vystoupení dětí ze školy řeckého jazyka a výstavu jejich kreseb, O. Pataridu z Řecké obce vystoupení tanečního souboru Akropolis. Pro obdarování dětí zakoupil KPŘ čokoládové Mikuláše. S předsedou ŘO byla projednána myšlenka Řecké literární kavárny, pořádané alespoň jednou měsíčně, v pevně stanovený den, jako možnost setkání Řeků a členů KPŘ při povídání o literatuře, čtení řeckých knih a případného řeckého pohoštění. Schůzka výboru 28.12.2001 kriticky zhodnotila organisační zajištění mikulášského večírku a ustoupila od záměru vydat řecké písně na CD, neboť přípravné práce nebyly ukončeny a nebyly tudíž vyúčtovatelné do konce roku 2001. Co v příštím roce? Málo nás, přesto chceme pokračovat v práci, ukládá si výbor přichystat uvítání nového roku "kopsimo pitas", vypravit delegáty do obce Krhanice a projednat s obecním úřadem otázku památníků prvních zemřelých Řeků v Čechách, na únor připravit maškarní zábavu pro řecké děti, podpořit činnost tanečního souboru Akropolis zakoupením taneční obuvi. Nový rok jsme přivítali společnou návštěvou dvou řeckých filmů v rámci Febiofestu. Maškarní ples 8.3.2002 byl uskutečněn jako akce učitelek řečtiny ve spolupráci s KPŘ. Dne 18.01.2002 již může výbor konstatovat, že jsou připraveny návrhy nových stanov k předběžnému projednání dozorčí radou KPŘ. Výboru byl předložen k úvaze návrh na pořádání bezplatných kursů novořečtiny pro členy KPŘ a jeho příznivce. O výuku děti novořečtině a řeckým tancům by měla zájem i nezisková organisace Klub přátel Korfu, která se v té věci obrátila na KPŘ. Dobrý úmysl zatím ztroskotává na finančních nákladech, neboť ani ve vlastních řadách jsme nenašli učitele zapáleného toliko pro věc samou. Spolupráce s Řeckou obcí byla rozšířena nabídkou zveřejňovat na stránkách klubu její časopis Kalimera. Ty pilně zásobují zprávami Mgr. G. Zerva, H. Roubíčková a M. Konečný. Návrh členstva na vlastní promítání řeckých filmů byl stěží uskutečnitelný, ve filmovém archivu v Praze 3 je podle uskutečněného dotazu k zapůjčení toliko jeden řecký film, klubem již promítaný. Březen, za kamna nevlezem, výbor se sešel 8.3.2002, projednal zprávu o jednání s obecním úřadem Krhanice o pomníku zemřelých Řeků, přihlášky nových členů KPŘ, myslí na léto, vyhlašuje na internetu a v pozvánkách soutěž o nejlepší povídku a nejlepší snímek z dovolené v Řecku. Výbor 5.4.2002 projednává zájem o pronájem bytu KPŘ za tržní nájemné a jeho zachycení v účetnictví, nutnost vypracovat jmenný seznam svazků v knihovně z dědictví po L. Kopecké, která dle její poslední vůle má být zachována. Chystá na duben přednášku Ing. B. Sajdla Vína a vinařství v Řecku, termín valné hromady a výzvu k návrhům na doplnění kandidátky, na květem zájezd Po stopách řecké emigrace, tentokráte do Mikulova, na červen zájezd na Řecký festival v Krnově. Nad tímto festivalem přijal KPŘ záštitu a přispěl pořadateli částkou 10.000 Kč z odkazu své předsedkyně L. Kopecké. Zájezd do Mikulova s návštěvou shromažďovacího střediska Řeků při jejich příjezdu do Československa se uskutečnil 25.5.2002, krátce nato, 29.5.2002, se schází výbor, aby chystal zájezd do Krnova, pro členy KPŘ a taneční soubor Akropolis. Festival v Krnově byl velkolepý, škoda jen, že jeho dvoudenní trvání odradilo mnohé zájemce od účasti. V plné sestavě přijel do Krnova soubor Akropolis, aby zde sklízel jako na všech vystoupeních obdivný potlesk. Po letních prázdninách se výbor schází 12.9.2002. Řeší otázku dědického řízení v Anglii, přes notářství, matriku zemřelých, ministerstvo zahraničí. Připravuje valnou hromadu. Potěšitelným jevem je, že na schůzích 11.10.2002 a 15.11.2002 může přijmout nové členy jako důkaz živosti KPŘ. Valnou hromadou KPŘ 12.12.2002 byli zvoleni do výboru KPŘ Mgr. A. Botu, Ing. B. Sajdl, M. Žídková, R. Stránský a Mgr. M. Konečný, do dozorčí rady Mgr. M. Roubíček, Ing. N. Landová a A. Kotová. V přijaté změně stanov byl zvýšen počet členů výboru na 7, takže je možno doufat, že od příští valné hromady početnější výbor vykoná velký kus práce na poli své činnosti zakotvené ve stanovách změněných a doplněných valnou hromadou 12.12.2002.

Mgr. Milan Konečný

BACK