BACK

Jak jsme pracovali v letech 1999-2000

       Leden roku 1999 byl pro Klub přátel Řecka pracovním již pátého dne měsíce. Tehdy se jeho výbor sešel na společné schůzi s výborem Řecké obce Praha a Společnosti přátel Nikose Kazantzakise. Za účasti Ing. M. Zervase, Mgr. G. Zervy, Mgr. A. Botu, Mgr. L. Kopecké, dr. H. Trubecké, Mgr. M. Němečka a M. Chrisostomidu probral Klub úkoly nejbližší, uspořádání lednového tanečního večera v režii ŘO Praha, přivítání nového roku slavností Kopsimo tis pittas, rozeslání časopisu Dialogos, uskutečnění řeckého tanečního večera v únoru v režii KPŘ. Nastíněny byly akce až do listopadu. Ne všechny mohly být uskutečněny. Oslavili jsme společně státní svátek řecké republiky 26.3.1999 v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul., ale na řecký folklórní večer v dubnu scházely Klubu prostředky. Na valné hromadě KPŘ, konané dne 26.4.1999, byla provedena volba nového výboru a dozorčí rady. Do výboru KPŘ byli zvoleni Mgr. L. Kopecká, M. Žídková, M. Chrysostomidu, A. Kotová a Mgr. A. Botu. Do dozorčí rady KPŘ byli volbou vybráni PhDr. M. Přikrylová, J. Navrátilová a Ing. B. Sajdl. Nově ustavený výbor vybral téhož dne ze svého středu Mgr. Lidii Kopeckou do funkce předsedkyně výboru, M. Žídkovou do funkce pokladníka. Na prvé schůzi výboru 5.5.1999 v přítomnosti všech nově zvolených členů byla projednána činnost KPŘ pro nejbližší období. Proti dosavadní praxi společných výborových schůzí KPŘ, ŘO a SPNK probíhaly napříště schůze výboru KPŘ samostatně s tím, že se jich zúčastní jen zástupce ŘO J. Tzanetati a zástupce SPNK Mgr. G. Zerva, zástupcem KPŘ pro jednání spolupracujících organisací byla jmenována M. Chrysostomidu. Bylo dohodnuto, že pozvánky na společné akce bude tisknout ŘO. Příležitostí ke setkání členů KPŘ byl Řecký taneční večer, uspořádaný dne 22.5.1999 Řeckou obcí, KPŘ nabídla v případě potřeby pomoc organizační.
       Prázdniny řada členů KPŘ strávila tradičně v Řecku. Na prvé podzimní schůzi výboru 7.9.1999 byla připravována oslava státního svátku Kypru, spojená s promítáním filmu nebo diapozitivy o Kypry v sále Ponrepo. Na schůzi výboru 23.11.1999 bylo ujednáno, že v únoru 2000 uspořádá KPŘ ve spolupráci s PEN - Klubem literární večer, věnovaný poesii Kavafise. Dubnová schůzka výboru KPŘ projednala přípravu setkání s arcibiskupem pražským a českých zemí, doc. ThDr. Kryštofem, kterého hodlala požádat, aby pronesl přednáškou o pravoslaví. S politováním je zde nutno uvést, že předsedkyně výboru Mgr. L. Kopecká se ještě zúčastnila uskutečněného večera řecké poesie a hudby v PEN-klubu, zorganisovaného A. Kotovou, ale nebylo jí pro nemoc dopřáno pokračovat v zamýšlené práci. Také zapisovatelka výborových schůzí A. Botu onemocněla, takže výborová schůze z dubna 2000 byla na čas poslední. Znovu se výbor KPŘ hodlal setkat 21.9.2000, po smutném rozloučení s předsedkyní klubu Mgr. L. Kopeckou v obřadní síni strašnického krematoria 11.9.2000. Schůze výboru se zúčastnila jen Mgr. A. Botu za výbor KPŘ, Ing. B. Sajdl a J. Navrátilová za dozorčí radu KPŘ. Společné schůze výboru KPŘ a dozorčí rady se pro tuto chvíli ukázaly být nutností pro zajištění chodu KPŘ. Mgr. A. Botu podala informaci o chystaném smutečním obřadu uložení urny L. Kopecké do rodinného hrobu na ruském hřbitově v Praze. Přípravy obřadu a vytištění pozvánek se ujala přítelkyně L. Kopecké Mgr. H. Prokopová. Bylo ujednáno, že náklady a odměny spojené s přípravou aktu uhradí KPŘ, který také zajistil rozeslání pozvánek členům KPŘ a ŘO. Dva kluboví vytrvalci Ing. B. Sajdl a Mgr. A. Botu také provedli rozeslání pozvánek na Řecký večer spojený s oslavou státního kyperského svátku dne 29.9.2000. Projekt činnosti na rok 2001 byl odeslán ještě předsedkyní Klubu L. Kopeckou, koncem prázdnin však přišla výzva MZV, aby projekt byl znovu podán do 31.8.200O na změněném formuláři. Novou žádost pohotově vyplnily podle původního projektu M. Žídková a Mgr. A. Botu. Důležitým pro další činnost Klubu bylo zvolení jeho nového statutárního zástupce. Na výborové schůzi 12.10.2000 byla provedena v přítomnosti zbývajících členů výboru volba nového předsedy výboru KPŘ, který by Klub jako jeho statutární zástupce vedl do doby valné hromady KPŘ. Předsedkyní výboru Klubu se stala Michaela Žídková. Schůze výboru pokračovala společně se schůzí dozorčí rady klubu, za níž se společné schůze zúčastnili Ing. B. Sajdl a J. Navrátilová. Za členy klubu se schůze zúčastnily též Mgr. G. Zerva a dr. H. Roubíčková. Dosavadní časopis Klubu a Asociace řeckých obcí Dialogos přestal vycházet v tištěné podobě, dotace na časopis Dialogos pro rok 2000 ve výši 60.000,- Kč byla použita na jeho vydání v podobě internetové stránky se stejným jménem Dialogos. Jejího zřízení a správy se ujal obětavě Ing. B. Sajdl. Výbor přijal návrh Mgr. G. Zervy uspořádat k výročí řeckého básníka Seferise v rámci plánovaných akcí přednášku prof. R. Dostálové o jeho životě a díle, spojené s přednesem jeho veršů. Oslava řeckého státního svátku byla pořádaná Řeckou obcí v Praze společně s Klubem přátel Řecka. Dne 9.10.2000 proběhlo pietní uložení urny zemřelé předsedkyně klubu Mgr. Lidie Kopecké do rodinného hrobu na Olšanech. Pietního aktu se zúčastnili za KPŘ Mgr. A. Botu, Mgr. M. Konečný, Mgr. G. Zerva a Ing. N. Landová. Jakoby těch smutných zpráv nebylo dost, podnikli 15.10.2000 členové klubu Mgr. A. Botu a Mgr. M. Konečný terénní výzkum v obci Krhanice, týkající se transportu řeckých uprchlíků v roce 1949 a pohřbení prvních řeckých zemřelých na hřbitově v Krhanicích. Hroby řeckých příslušníků nejsou dochovány, zbylo po nich jedno volné místo, pietně udržované obcí. Výboru bylo předloženo k úvaze, zda ve spolupráci s Řeckou obcí by nemělo toto místo být zaplaceno a případně opatřeno pamětním nápisem. V listopadu byla Mgr. G. Zerva jako zakládající členka Klubu přizvána výborem k trvalé práci ve výboru vzhledem ke sníženému počtu členů výboru a opakované nepřítomnosti některých členů na jednáních výboru. Předsedkyně M. Žídková informovala výbor o převzetí dědictví po zemřelé Mgr. Lidii Kopecké, které jako statutární zástupce Klubu učinila dne 1.11.200O. Dr. H. Roubíčková převzala veškerou organisační činnost s uspořádáním přednášky prof. R. Dostálové o díle řeckého básníka J. Seferise ke 100. výročí jeho narození, spojené s přednesem jeho veršů a s hudebním doprovodem J. Kapnistise a K. Kyriaku. Termín vzpomínkového večera byl určen na 9.12.2000. Pozvánka byla tentokráte v jazyce řeckém. Přednáška se vydařila, verše v podání herečky národního divadla T. Medvecké i řecké melodie sklízely potlesk za potleskem. Činnost KPŘ byla navenek zdůrazněna novým nástěnným znakem klubu, který pro tento večer připravila Mgr. G. Zerva. V listopadu dozrával obsah naší internetové stránky. Ing. B. Sajdl navrhoval vydávání v jazyce českém, řeckém a anglickém. Do stránky měl být vložen výtah stanov KPŘ pro informaci o obsahu činnosti KPŘ, přehledy dosavadní činnosti a aktuální zprávy. Bylo rozhodnuto, že valná hromada členů KPŘ bude svolána na 2.2.2001. Na výborové schůzi 14.12.2000 A. Botu přednesla návrh na zřízení archivu KPŘ, jehož součástí by mohl být též Archiv řecké emigrace. Blížilo se otevření internetových stránek KPŘ www.dialogos-kpr.cz. Zřízení bylo zadáno odborné firmě. Řecká knihovna při KPŘ a ŘO v Praze se stěhuje z přechodného sídla ve Spálené ulici do Klubovny ŘO v Praze, Krakovská ul. 22. Pro příští činnost bylo výboru navrženo uspořádání Dnů řecké kultury v Praze v jarním období jako doplněk Řeckých dnů v Brně pořádaných na podzim, letního výletu do Božího Daru, kde je památník N. Kazantzakise, projednání pamětní desky řeckým občanům pohřbeným v roce 1949 v obci Krhanice, členský výlet do Terezína k pamětní desce Ypsilantise a položení věnce za KPŘ. Nu, náměty do nového roku byly, zbývalo svolat valnou hromadu a pustit se do práce s novým, početně plným výborem.

Mgr. Milan Konečný

BACK